Hoạt động chính: Quản lý tàu biển (bao gồm: Quản lý kỹ thuật, quản lý khai thác, …) và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ liên quan tàu hàng khô.