THÔNG BÁO/ CÔNG BỐ THÔNG TIN

CBTT: Nghị quyết 11/NQ-HDQT v/v Ký kết hợp đồng giữa Vitranschart với các công ty con (13/04/2024)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (29/03/2024)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (20/03/2024)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (20/03/2024)

CBTT: Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 (bản cập nhật) (11/03/2024))

CBTT: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (07/03/2024)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (07/02/2024)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (07/02/2023)

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN (02/02/2024)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2024 (02/02/2024)

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (30/01/2024)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (09/01/2024)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (09/01/2023)

CBTT: NQ 41/NQ-HĐQT – Chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCCM (25/12/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (08/12/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (08/12/2023)

CBTT: NQ 35/NQ-HĐQT – Chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Vitranschart tại SCCM (06/11/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (01/11/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (01/11/2023)

Công ty đã bán và bàn giao tàu VTC Sun cho người mua (27/10/2023)

CBTT: Thông báo v/v đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (29/09/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (27/09/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (27/09/2023)

Giải trình kết quả kinh doanh BCTC Tổng hợp và hợp nhất giữa niên độ 2023 (24/08/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (23/08/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (23/08/2023)

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 (28/07/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (18/07/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (18/07/2023)

CBTT bất thường v/v cổ phiếu VST tăng trần 5 phiên (23/06/2023)

CBTT bất thường v/v Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC (21/06/2023)

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (13/06/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (13/06/2023)

CBTT bất thường v/v Website Công ty bị hacker tấn công (07/06/2023)

CBTT: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung (03/06/2023) 

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (10/05/2023)

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (10/05/2023)

Giải trình kết quả kiểm toán BCTC Tổng hợp và hợp nhất năm 2022 (07/03/2023)