THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Tên Tiếng Anh: Vietnam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company.
Tên viết tắt: VITRANSCHART JSC
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: +84 028 39404271
Tổng Giám đốc: Ông Trịnh Hữu Lương
Nhân viên Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Lê Nhân
Vốn điều lệ (VND): 669.993.370.000

Lĩnh vực SXKD chính: Vận tải biển, cung ứng thuyền viên

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (bản cập nhật)

BẢN CÁO BẠCH

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN