BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính tổng hợp 2023 (08/03/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 (08/03/2024) 

Báo cáo tài chính tổng hợp Qúy 4/2023 (30/01/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4/2023 (30/01/2024)

Báo cáo tài chính tổng hợp Qúy 3/2023 (30/10/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3/2023 (30/10/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 2023 (24/08/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 (24/08/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp Qúy 2/2023 (28/07/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2/2023 (28/07/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp Qúy 1/2023 (27/04/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 1/2023 (27/04/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2022 (08/03/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán  năm 2022 (08/03/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét năm 2022 (08/03/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2022 (08/03/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2022 (30/01/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022 (30/01/2023)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2022 (28/10/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 (28/10/2022)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2/2022 (29/07/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022 (29/07/2022)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2022 (29/04/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022 (29/04/2022)